Khám bảo hiểm y tế

  • Bệnh nhân chỉ được khám Bảo hiểm y tế khi có giấy chuyển tuyến hợp lệ
  • Bệnh nhân khi khám BHYT vẫn được các Bs giỏi của BVCTCH khám và điều trị
  • Thuốc BHYT là những thuốc tốt và nhiều giống như thuốc dịch vụ
  • BV không phân biệt đối xử bệnh nhân khám BHYT hay khám dịch vụ