Đề tài báo cáo hội nghị Chỉnh hình nhi

01:57, 10/03/2017

DANH SÁCH ĐỀ TÀI HỘI NGHỊ CHỈNH HÌNH NHI

 

1.BsCKII VŨ VIẾT CHÍNH Vẹo cột sống - 2009 .ppt

2.ThsBs HUỲNH MẠNH NHI Vẹo cột sống đi kèm_u nội tủy -_2009.ppt

3.The management of Physeal injuries in the Immature Patient - 2010.pptx


admin
TAG:
Ý kiến của bạn

Giới hạn tin theo ngày :