Ban lãnh đạo

PHAN QUANG TRÍ
Giám Đốc - Tiến sĩ Bác sĩ chuyên khoa II
NGUYỄN TIẾN LINH
Tiến sĩ Bs chuyên khoa II-Cán bộ giảng
CHÂU VĂN ĐÍNH
Phó Giám Đốc - Bs chuyên khoa II
HOÀNG MẠNH CƯỜNG
Phó Giám Đốc - Bs chuyên khoa IICHUYÊN MỤC SỞ Y TẾ