BOARD OF DIRECTOR (B.O.D)

Bs NGUYỄN HỒNG THU
Nguyên Giám đốc BV
TRẦN THANH MỸ
Nguyên giám đốc BV
CHAU VAN DINH
VICE DIRECTOR